Nyheter

Siste nytt fra Bymuseet i Levanger

Brusve gård

ligger solid og mektig rett opp for Brusvebrua i Levanger. Fra 1803 til 1883 var dette embetsgård for lensmennene Bardo Westrum, Ole Lynum og Bernt Oluf Lynum. I tillegg var Brusve et betydelig gårdsbruk. I folketellingen i 1835 er oppført hele 11 tjenestefolk på gården. Eldre bilder viser mange store og små uthusbygninger rundt tunet. Nå står bare låna og stabburet igjen. På slutten av 1800-tallet het eieren Peter Holst, oberstløytnant, senere stortingsmann og statsråd. Valget av utsendinger fra amtet til Eidsvoldssamlingen foregikk på Brusve i 1814. I 1835 besøkte kong Carl Johan gården i forbindelse med åpningen av den nye mellomriksvegen i Verdal. Mange andre prominente personer har vært på Brusve gjennom tidene, bl.a. en italiensk dronning. Sorenskriveren i distriktet holdt sine rettsmøter i “Tingstuen” i 1. etasje i låna, og i ett av uthusene var det arrestlokale.

Brusve gård

Hovedbygningen

Den 35 meter lange hovedbygningen ble påbegynt i 1803 og sto ferdig utbygd på 1830-tallet. Den er et flott eksempel på gammel trøndersk byggeskikk, kombinert med impulser fra empirestilen på tidlig 1800-tall. Denne stilen finner vi i detaljer som  annsnittborder, halvsøyler og romberelieff utvendig, og dørplassering på rad og pilastre rundt vinduer og dører innvendig. Det typiske fra trønderlåna kommer til syne i huslengden, med rom lagt etter hverandre, og vindusplasseringen med gjennomlys i de store rommene. Bygningen ble fredet i 1923. Utover på 1900-tallet ble låna innredet til leiligheter for flere familier, samtidig som jorda dels ble solgt til andre gårdbrukere, dels ble stykket opp og solgt til boligtomter. Låna ble restaurert og tatt i bruk som museumsbygning i 1984. Brusve er nå et kulturelt flerbrukshus. Det arrangeres jevnlig konserter, utstillinger, omvisninger, møter og andre publikumstiltak i bygningen, samtidig somen del av rommene blir leid ut til private sammenkomster. I 2. etasje er del utstillingsrom for Bymuseet.

Stabburet

er nevnt i branntakster fra midten av 1800-tallet, som ett av to bur på gården. Merker i veggene tyder på bruk som kornlager. Bymuseet har innredet en butikk i første etasje, som eksempel på en gammeldags krambod med allehånde varer.

Håndverkersamlingen holder til i et stort rom i uthusbygningen. Her er det samlet minner fra Levangers fortid som håndverkerby, i form av utstillinger fra virksomheten til bl.a. snekker, urmaker, gullsmed, skomaker, salmaker og skimaker. Galleriet er innredet i den andre delen av uthuset. Her er det jevnlig utstillinger av kunst, foto eller museumsgjenstander.

Reinslyst

Reinslyst

er en gammel arbeiderbolig som opprinnelig sto i Gamle Kongevei, ca 200 m fra Brusve. Her lå 7-8 små hus på Brusves grunn, og beboerne var for en stor del husmenn med arbeidsplikt på gården. Boligen viser hvordan folk i små kår bodde og virket, i stor kontrast til de høyere sosiale lags overdådige levesett.

Kontaktpersoner for utleie:
Kari Aarvik - tlf 740 82 373 eller 92 45 25 86
Jan H. Aarvik - tlf 740 82 373 eller 46 84 39 92